Category Archives: соборность

Соборность и навождение (sacred “communitiness” and greedy delusions / “szent közösségi lét” és mohó tévképzetek)

Бурлит. Человеческая суперсистема. Алчный Запад и Алчный Восток. Полны навождений. Интеллектуалы там и сям. Политики там и сям. Беспредел там и сям. Неолибералистический там, сословно капиталистический сям. Время поиска высших идей! При всей неизбежной алчности навождений. Во всём.

It’s boiling. The human supersystem. The greedy West and the greedy East. Full of delusions. Intellectuals here and there. Politicians here and there. Lawlessness here and there. Neoliberalistic one there, caste capitalist one over there. It’s time to search for higher ideas! With all the inevitable greed of delusions. In everything.

Forrong. Az emberiség szuperrendszere. A kapzsi Nyugat és a mohó Kelet. Tévképzetekkel teliséggel. Értelmiség itt és ott. Politikusok itt és ott. Törvényeken kívüliség itt és ott. Neoliberalista ott, rendi kapitalista amott. Itt az ideje felsőbb ideálok keresésének! A tévképzetek minden elkerülhetetlen kapzsisága, mohósága mellett. Mindenben.

Sandor Nacsa - FB Cover Photo from November 5. 2018

Sandor Nacsa – FB Cover Photo from November 5. 2018 — https://www.facebook.com/sandor.nacsa

Начнём с этого (Let’s start here / Kezdjük ezzel):


При внутренней струтуре (With internal structure / A következő belső struktúra mellett):


Напоминая о присущей алчности их навождений я также привожу здесь их антитэзис от весьма эрудированного источника (Reminding them of the inherent greediness of their delusions I’m giving their antithesis as well from a very erudite source / Emlékeztetve őket téveszméik eredendő mohóságára felhozom itt állításaik antitézisét, mégpedig egy roppant művelt forrásból):

При наличии уже вполне обоснованной идеи (In the presence of an already quite well-grounded idea / Egy már meglehetősen jól megalapozott ideál meglétében):


Всемирный Русский Народный Собор. Вечер с Владимиром Соловьевым от 01.11.18 Гости: НарочницкаяПроханов, Райхельгауз, КургинянВолгинЗлобин, Саралидзе

olvasásának folytatása